Wyniki poprzednich spisów

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 został wprowadzony ustawą o spisie z dnia 2 grudnia 1999r. (Dz. U. z 2000r. Nr 1, poz. 1 i Nr 93, poz. 1026). Spis ludności i mieszkań był przeprowadzany w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 roku razem z Powszechnym Spisem Rolnym.

Spis ludności 2002 obejmował osoby stale zamieszkałe na obszarze Polski, bez względu na fakt czy osoby te przebywały w kraju w czasie spisu, czy też były za granicą oraz osoby przebywające czasowo. Spis był przeprowadzony w mieszkaniach oraz w innych zamieszkanych pomieszczeniach prowizorycznych oraz obiektach zbiorowego zamieszkania.

Spis ludności i mieszkań 2002 był badaniem szczególnym, ponieważ był pierwszym pełnym spisem po głębokich przeobrażeniach społeczno-gospodarczych i ustrojowych, jakie miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych. Przeobrażenia te spowodowały zmiany w dotychczasowych procesach demograficznych oraz głębokie przemiany struktury społeczno-zawodowej ludności oraz pojawienie się nowych zjawisk, nieznanych wcześniej na taką skalę, takich jak: bezrobocie, bezdomność, imigracja cudzoziemców do Polski oraz nasilenie się krótkookresowych migracji zagranicznych Polaków, nowe formy własności mieszkań.

Narodowy Spis Powszechny 2002 – wyniki

Formularze spisowe NSP 2002

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r. z 20 maja (formularz A)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r. z 20 maja Dzietność kobiet (formularz D)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r. z 20 maja Migracje długookresowe (formularz M)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku, według stanu na dzień 31 marca 2011 roku o godzinie 24.00. Podstawę prawną do przeprowadzenia spisu stanowiła ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz rozporządzenie (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań i rozporządzenie (WE) Nr 1201/2009 Komisji z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) Nr 63/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 zrealizowany został przez Główny Urząd Statystyczny przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego. W ramach spisu zebrano dane obejmujące: charakterystykę osób pod względem terytorialnym, demograficznym, ekonomicznym i edukacyjnym, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystykę etniczno–kulturową, niepełnosprawność, skład i strukturę gospodarstw domowych, wzajemne relacje członków gospodarstwa domowego, rodziny oraz charakterystykę mieszkań i budynków.

NSP 2011 został przeprowadzony metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym, w następującej kolejności:

  • pobranie danych z systemów informacyjnych;
  • samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych;
  • wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI);
  • wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).

NSP 2011 był spisem wyjątkowym, zarówno ze względu na zastosowaną metodykę zbierania danych, jak i z uwagi na fakt, że był to pierwszy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

NSP 2011 objął osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

NSP 2011 – wyniki wstępne

NSP 2011 – wyniki

NSP 2011 – ulotka